معرفی کتابهای روشنایی و نورپردازی

کتاب ها
ردیف نام كتاب نام نويسنده/ مترجم سال انتشار ناشر اخرين چاپ  قيمت  ريال موجودی در بازار
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ل‍ه‍ر 1374 ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی
  ان‍ت‍ش‍ار‏‫ ، ۱۳۷۴
1392/25 75000
مهندسی روشنایی علینقی سلمانی 1387 تهران: دانشگاه امام
  حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات، ‏‫‏‏۱۳۸۷
1387 50000
روشنایی فنی و تاسیسات
  الکتریکی: (شامل محاسبات عملی و پروژه‌های کاربردی)
محسن تقوی‌فر ۱۳۸۵  تهران: صفار: اشراقی‏‫، ۱۳۸۵  ۱۳۸۹ 45000
خورشید، باد و نور طراحی
  اقلیمی( استراتژیهای طراحی اقلیمی در معماری)
جی‌.زد. براون، مارک
  دی‌.کی؛ تصویر‌پردازان[ ویرجینیا کارترایت... و دیگران]؛ مترجم سعید آقائی.
۱۳۸۶ تهران: پرهام نقش، ‏‫‏۱۳۸۹ ۱۳۸۹ 12000
اصول طراحی روشنایی بیرونی
  (Outdoor Lighting Essentials)
کاوه احمدیان‌تازه‌محله. ۱۳۹۱ تهران : طراح ، ‏‫‬‏۱۳۹۱ ۱۳۹۱ 13000
مهندسی روشنایی و منابع نور امرالله جبارزارع، جواد
  احمدیان
1386 اصفهان: دانشگاه آزاد
  اسلامی (خمینی‌شهر)‏‫، ۱۳۸۶
1386
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌
  روش‍ن‍ای‍ی‌
ج‍واد ف‍ت‍اح‍ی‌، س‍ی‍روس‌
  م‍ح‍م‍دی‌
1383 ت‍ه‍ران‌ : دانش‌نگار‏‫،
  ۱۳۸۶
1386
2 بررسی عوامل موثر بر طراحی
  نور‌پردازی خارجی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]طراحی ست چراغ‌های فضای خارجی هتل پنج‌ستاره
نگارش رسولی نراقی ؛ استاد
  راهنما مسعود محمودخان‌شیرازی ؛ استاد مشاور سعید میرریاحی
1386 تهران، ۱۳۸۶ 1386
3 راهنمای نورپردازی شون ویلیام تاکر؛ ترجمه
  شهرام نجاریان
1386 تهران: سازمان مطالعه و
  تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
 ۱۳۸۹ ‫۱۴۵۰۰
4 روشنایی و نورپردازی در
  معماری
مولف [ویکتور دبلیو.
  الگیای، ام. دیوید اگان] ؛ مترجم محمد طلوع‌خراسانیان
1389 تهران:دایره‌صنعت:طراح‏  ۱۳89 ‫۵۰۰۰۰
5 ش‍گ‍رده‍ای‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ و
  س‍اخ‍ت‌ م‍واد ت‍وس‍ط‎] 3D stadio‬ت‍ری‌ دی‌ اس‍ت‍ودی‍و]
ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌
  س‍ی‍ام‍ک‌ ت‍راب‍ی‌
۱۳۷۵ [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر
  م‍زام‍ی‍ر: [ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
1375
7 مرجع کوچک نورپردازی سین،‌ویلیام‌ تاکر؛ مترجم
  محمدحسین فرج
۱۳۸۷ تهران: مهرتاب، ‏‫۱۳۸۷ ۱۳۸۷
8 نورپردازی بناهای ارزشمند زیرنظر جمال کامیاب ؛
  مشاور شرکت مهندسی رستاک پویاطرح ؛ گروه علمی تهیه و نظارت کاوه احمدیان ...[و
  دیگران]؛ [ برای ] سازمان زیباسازی شهر تهران
۱۳۹۲ تهران: هنر معماری قرن
  ۱۳۹۲‏‫
 ۱۳۹۲ ‏‫۷۰۰۰۰
9 نورپردازی بناهای تاریخی ناظر عالی جمال کامیاب ؛
  گردآورندگان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری
  شرکت طراحان نورپردازان ایده ؛ گروه علمی تهیه و نظارت آرلن استپانیان...[و
  دیگران]
۱۳۹۲ تهران: هنر معماری قرن،
  ‏‫‬‏۱۳۹۲
۱۳۹۲
10 نورپردازی حاشیه‌ی
  بزرگراه‌ها
زیر نظر جمال کامیاب؛
  مشاور شرکت طراحان نورپردازان ایده؛ گروه علمی تهیه و نظارت آرلن استپانیان ...
  [ و دیگران ]؛ [برای] سازمان زیباسازی شهر تهران
۱۳۹۲ تهران: هنر معماری قرن‏‫،
  ۱۳۹۲
۱۳۹۲ 50000
11 نورپردازی در سیستم‌های
  نظارت تصویری جهت استفاده شرکتهای حفاظتی و تکنسینهای نصب سیستمها
وحید سرحسابی ۱۳۸۹ تهران: انتشارات
  نرم‌افزاری هامون، ‏‫‏۱۳۸۹
۱۳۸۹ 45000
12 نورپردازی در معماری منظر هدا علوی‌طبری ۱۳۸۹ تهران: شهیدی‏‫، ۱۳۸۹ ۱۳۸۹ 24000
13 نورپردازی میدان‌ها زیر نظر جمال کامیاب؛
  مشاور شرکت طراحان نورپردازان ایده؛ گروه علمی تهیه و نظارت آرلن استپانیان...[و
  دیگران]؛ [برای] سازمان زیباسازی شهری
۱۳۹۲ تهران: هنر معماری قرن‏‫،
  ۱۳۹۲
۱۳۹۲
14 بالاست الکترونیکی لامپهای
  تخلیه گاز 
سلیمه حسن‌پور ۱۳۹۱ رودسر: نشر جیسا‏‫، ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ 50000
15 آشنایی با اصول طراحی
  روشنایی
مولف کاوه
  احمدیان‌تازه‌محله
۱۳۸۵ تهران: طراح‏‫، ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ 70000
16 آشنایی با انواع لامپها و
  محاسبات روشنایی
علی گوهریان٬ احد نورمحمدی 1388 تهران: حافظ پژوه‏‫، ۱۳۸۸ 1388 16000
17 اص‍ول‌ لام‍پ‌
  ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
 ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌
  م‍ع‍ل‍م‍ی‌
۱۳۶۵ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
  دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۶۵
۱۳۶۵ 240
18 اص‍ول‌ و ع‍ی‍ب‌ی‍اب‍ی‌
  م‍داره‍ای‌ لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍زاد ش‍اه‍ی‌ ۱۳۶۱ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌
  ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌‏‫، ۱۳۶۱
۱۳۶۴
19 تاسیسات روشنایی   پل روزنبرگ ؛
  ترجمه‌ی محمدحسین دهقان
1387 تهران : یزدا ، ‏‫‬‏۱۳۹۱ 1391 2E+05
20 توماس ادیسون و لامپ
  روشنایی
اسکات‌آر ولورت ؛ تصویرگر
  فیل میلر، چارلز بارنت ؛ مترجم کتایون محمدی.
1391 تهران : عصر اندیشه،
  ‏‫۱۳۹۱
1391
21 ج‍غ‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ه‌ ف‍رام‍وش‌،
  لام‍پ‌ اض‍اف‍ی‌ خ‍ام‍وش‌
م‍اه‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌ 1380 ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌
  ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ درای‍ت‌، واح‍د ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، ۱۳۸۰
1380 25000
22 چرا لامپ می‌سوزد؟ مترجم سپیده خلیلی  1388 تهران: تولد، ‏‫۱۳۸۸ 1388
23 م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آوا و
  روش‍ن‍ای‍ی‌ در م‍ع‍م‍اری‌
ح‍س‍ن‌
  م‍رت‍ض‍ی‌زاده‌درق‍ه‌
۱۳۸۴ ت‍ه‍ران‌ : ه‍ژی‍ر‏‫‏‏،
  ۱۳۸۴
۱۳۸۹ 74000
24 مبانی نور و روشنایی زیرنظر جمال کامیاب؛ گروه
  علمی تهیه و نظارت کاوه احمدیان ...[ و دیگران ]؛ مشاور شرکت رستاک‌پویا‌طرح؛
  [برای] سازمان زیباسازی شهر تهران
1392 تهران: هنر معماری قرن‏‫،
  ۱۳۹۲
1392 50000
25 ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌
  زی‍م‍ن‍س‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اران‌
  گ‍ون‍ت‍ر‌ج‍ی‌. س‍ای‍پ‌، ورن‍ر اش‍ت‍ورم‌ ؛ [ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ زی‍م‍ن‍س‌] ؛
  ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ی‍روز پ‍روی‍ن‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍ی‍رای‍ی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ اخ‍ت‍ر
  رج‍ب‍ی‌
۱۳۸۴ ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
  دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ‏‫، ۱۳۸۴
1387 85000
26 سیستم‌های روشنایی (با
  استفاده از نرم افزارهای مهندسی)
رضا عفت‌نژاد ‏‫‏۱۳۸۸ تهران: هیمه‏‫، ۱۳۸۸ ‏‫‏۱۳۸۸ 35000
27 دستورالعمل فنی روشنایی در
  معادن/ گردآورنده برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن وزارت صنایع و معادن
معاونت امور معادن و صنایع
  معدنی، دفتر نظارت و بهره‌برداری
‏‫‏۱۳۸۸ تهران: سازمان نظام مهندسی
  معدن: وزارت صنایع و معادن،معاونت امور معادن و صنایع معدنی، دفتر نظارت و
  بهره‌برداری، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، ‏‫‏۱۳۸۸
‏‫‏۱۳۸۸ 23500
28  تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی  رضا طباطبایی‌رفیعی ۱۳۸۸ تهران: آزاده‏‫، ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ 70000
29 بهینه‌سازی مصرف انرژی با
  استفاده از روشنایی طبیعی روز در ساختمان‌ها
فرهاد ملک‌پور‌فرسادی، حسن
  سیاهی
۱۳۸۸ زنجان: شرکت مهندسی
  اندیشمند شمالغرب‏‫، ۱۳۸۸‏
۱۳۸۸
30 مهندسی روشنایی : راهنمای
  تصویری، کاربردی و سریع=Belechtungsthechnik fur den Elektrofachmann
مولف [ کارل-هاینتس
  تسیزنیس، فرانک لیندموت، پاول‌و.‬ اشمیتس ] ؛ مترجمین کاوه احمدیان‌تازه‌محله،
  با همکاری سیدرامین کابلی
۱۳۸۹ تهران: انتشارات دکتر
  مقصودی: طراح‏‫، ۱۳۸۹
۱۳۸۹ 45000
31 طراحی نورپردازی برای محیط
  های آموزشی (شاخه معماری و ساختمان)
مریم معیری نیا طحان 15000
32 هنر نور و معماری (ساخته
  نور)
مارک میجر        مترجم: فرشید حسینی ۱۳۸۹ مهرازان ۱۳۸۹
33 نور در معماري داخلي فاطمه كاتب ۱۳۸۹ دانشگاه الزهرا ۱۳۸۹ 16000
34 طراحی داخلی ، فضا،
  نور،عناصر
کریستین شیتیش مترجم: شبنم
  خانی ، علیرضا اردلان زاده
۱۳۸۸ طحان ۱۳۸۸ 13600
35  روشنایی فضاهای خارجی موسسه مهندسان روشنایی
  انگلستان مترجم: مهندس مازیار مولوی
۱۳۸۹ یزدا ۱۳۸۹ 10000
36 آموزش جامع نرم‌افزار
  روشنایی DIALux V4.10& EVo
حسین سجادی‌جهرمی، حسین
  مهربان‌جهرمی
۱۳۸۹ تهران: آریاپارس‏‫، ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ 10000
37 اصول طراحی روشنایی از
  دیدگاه ایمنی و بهداشت
مولف:N.A.SMITH مترجم:
  کاوه احمدیان تازه محله
۱۳۸۸ انتشارات طراح ۱۳۸۸ 4500
38 راهنمای کامل نرم‌افزار
  Calculux, version 5.0b
سامان اشعری ۱۳۸۶ تهران: صانعی شهمیرزادی،
  ۱۳۸۶/02166409924/02166405385
۱۳۸۶ ۵۸۰۰۰ فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955878
39 مرجع کامل نرم‌افزار
  محاسبات روشنایی ٓ دیالوکسٓ بهمراه جدیدترین نسخه نرم‌افزار DIAlux 4.11‬‬‬
تالیف و ترجمه محمدرئوف
  شهریاری، حامداحمدی ، حسن کشاورز
۱۳۹۲ تهران: رادیان‏‫، ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ ۱۸۰۰۰۰ فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955879
40 طراحی و محاسبات روشنایی با
  نرم‌افزار DIalux version 4.10.0‏
وحید آین، حمیدرضا رادمند ۱۳۹۰ تهران‏‫: سها‌ دانش‏‫،
  ۱۳۹۰/02166569881-3/09121261419
۱۳۹۰ 1E+06 فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955880
41 مهندسی روشنایی رستم گلمحمدی ۱۳۸۶ همدان: دانشجو‏‫‏، ۱۳۸9 ۱۳۸۹ 2E+05 فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955881
42 تاسیسات الکتریکی و روشنایی
  فنی
تالیف رضا طباطبایی‌رفیعی ۱۳۸۸ تهران: آزاده‏‫، ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ 70000 فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955882
43 مرجع كامل dialux 4.9 مترجم : مهندس سياوش سياح
  مقدم
1390 قدیس 1390 2E+05 فروشگاه
  الیاس-www.elyasbook.com-02166955883
44 معماری نور(رویکردهای اخیر
  به طراحی با نور طبیعی)
های آن ایستن. مترجم:صبا
  حیدری
1392 تهران وانیا 1392 2E+05 فروشگاه
  پرهام-www.parhambook.com-02166958966
45 چهل کلید نور در معماری و
  معماری داخلی
ترجمه و تالیف: مهندس
  فریدون کسرایی
1387 مرکز پخش اوتاگونو 1387 1E+05 فروشگاه
  پرهام-www.parhambook.com-02166958967
46 نورپردازی برای طراحان
  امروز
مترجم محمدرضا نامداری،
  عباس حبیبی.
1389 کرج: مهدیار جوان‏‫، ۱۳۸۹ 1389 1E+05 فروشگاه
  پرهام-www.parhambook.com-02166958968
47 م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌
  ن‍ورپ‍ردازی‌: اصول و روش‌های روشنی بخشی معمارانه فضا
 ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ارک‌
  ک‍ارل‍ن‌، جیمز بنیا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د اح‍م‍دی‌ ن‍ژاد.
۱۳۸۵ اص‍ف‍ه‍ان‌ : خ‍اک‌ ‏‫،
  ۱۳۸5
۱۳۸۷ ‫۸۸۰۰۰ فروشگاه آینده
  سازان-02166961100-02166417316
48 اصول و مبانی نورپردازی در
  معماری
 [مارک کارلن، جیمز بنیا] ؛ ترجمه کورش
  محمودی‌ده‌ده بیگلو، زهرا جمشیدی، هما صامت
 ‏‫۱۳۸۹ تهران: شهرآب:
  آینده‌سازان، ‏‫۱۳۸۹
1391 ‫980000 فروشگاه آینده
  سازان-02166961100-02166417317
49 نورپردازی بی نقص در طراحی
  فضاهای مسکونی
مولف : سالی استوری

    مترجم : اشکان جیهوری

   
۱۳۹۱ ناشر معماری قرن ۱۳۹۱ 20000 فروشگاه انتشارات
  خوارزمی-02166400706
50 مهندسی محاسبات روشنایی ج‍واد ف‍ت‍اح‍ی‌، س‍ی‍روس‌
  م‍ح‍م‍دی‌
1383 ت‍ه‍ران‌ : دانش‌نگار 1386
51 سیستم‌های روشنایی (با
  استفاده از نرم افزارهای مهندسی)
رضا عفت‌نژاد 1388 تهران: هیمه‏‫، ۱۳۸۸ 1388 35000
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
روشنایی و نورپردازی نورکده
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : روشنایی، نورپردازی، بهینه سازی سیستمهای روشنایی و نورپردازی، سیستمهای روشنایی و نورپردازی(BMS)، سیستمهای روشنایی و نورپردازی بهینه در معابر، ر.شنایی و نورپردازی در مکانها و فضاهای عمومی، تاسیسات الکتریکی روشنایی، خدمات مشاوره
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-22383912
محصولات و خدمات
بروز رسانی 3 روز پیش